Onder letselschade kunt u verstaan alle financiële nadelen die u ondervindt als gevolg van een ongeval. De meest voorkomende oorzaken van letselschade zijn verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten, sportongevallen, dieren of een gebrekkig product.

Indien een ander schuld heeft aan het ongeval, heeft u op grond van de wet recht op een schadevergoeding. Zowel materiële als immateriële schade komt dan voor vergoeding in aanmerking. Indien er sprake is van overlijdensschade dan hebben sommige nabestaanden ook recht op schadevergoeding.

Voor een slachtoffer of nabestaande is het dikwijls moeilijk om de juiste weg te vinden naar de (rechtvaardige) schadevergoeding. RANDSTAD Personenschade B.V. helpt u om tussen de vele juridische regels en instanties uw schade vergoed te krijgen zodat u zich gedurende dit traject volledig kunt richten op uw herstel of verwerking van het verlies.

Wat is letselschade?

Volgens het woordenboek betekent “letselschade”: schade als gevolg van enige verwonding. Daarbij kan het gaan om een lichamelijke verwonding of om geestelijk letsel.
In het Burgerlijk wetboek (BW) is verder uitgelegd wat volgens de wet letselschade is en welke schade er kan worden gevorderd. Artikel 6:107 BW bepaalt het volgende:

Art. 6:107 BW (letselschade)
1. indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.
2. Hij die krachtens het vorige lid door de derde tot schadevergoeding wordt aangesproken kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

Dit artikel legt de basis voor de schade die u kunt vorderen.

Voorbeelden
* Arbeidsvermogensschade: het kan zijn dat u door een ongeluk niet kunt werken. Hierdoor kunt u te maken krijgen met inkomensschade in de vorm van loonderving, salariskorting of winstderving.

* Medische kosten: het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de kosten die te maken hebben met een ziekenhuisopname, zoals het eigen risico van de zorgverzekeraar, ambulancevervoer, reiskosten voor het brengen van bezoeken door familieleden, oppas voor de kinderen, kosten van verzorging, ook door familieleden.

* Onderhoud en klussen aan woning en tuin. De hulp die u hierbij nodig heeft dient te worden vergoed.

* Kosten van medische behandeling zoals fysiotherapie.

* Reiskosten, voor bezoeken aan bijvoorbeeld het ziekenhuis, bedrijfsarts of huisarts.

* Verzorging: het kan zijn dat een tijd lang na een ongeluk in een verpleegtehuis heeft moeten verblijven of juist thuis door naasten bent verzorgd. Ook voor deze hulp kan een schadevergoeding worden gerekend.

* Huishoudelijke hulp: het kan zijn dat u na een ongeluk thuiszorg heeft moeten inschakelen. Ook mantelzorg, derhalve hulp van familie, vrienden of buren, komt voor vergoeding in aanmerking.

Verder heeft u wanneer u letselschade heeft opgelopen recht op smartengeld, kort gezegd een vergoeding van het doorgemaakte leed dat is ontstaan door het ongeluk.

Het bovenstaande is slechts een greep uit de vele mogelijke schadeposten. De te vorderen schade verschilt per slachtoffer. Het is aan te raden zo spoedig mogelijk na een ongeval contact op te nemen met uw huisarts, zodat met de behandeling van uw letsel en revalidatie zo spoedig mogelijk een aanvang kan worden gemaakt.

Vragen?
Heeft u letselschade opgelopen en heeft u vragen over uw positie? Neemt u dan gerust contact op met één van de juristen van Randstad Personenschade – Letselschade. Zij bespreken de gevolgen van uw letsel geheel vrijblijvend met u.

Gespecialiseerd in behandeling van letselschade bij allochtonen, multiculturele letselschade bureau, communicatie in eigen taal van clienten (Turks, Bulgaars, Russisch, Marokkaans, Afghaans, Pools, Frans, Engels)