Schadeposten

Omdat letselschade op vele vlakken (financiële) gevolgen kan hebben, wordt hieronder voor u uiteengezet waar u bij de verschillende schadeposten zoal aan kunt denken.

Zelfwerkzaamheid
Als u door het ongeval niet meer in staat bent om te klussen in en om het huis dan kunt u hiervoor hulp van derden inroepen. Dat kan een familielid, kennis of een professioneel bedrijf zijn. Voorbeelden van dergelijke klussen zijn het schilderen van uw huis, (groot) onderhoud van de tuin of een verbouwing van uw huis. De meerkosten die u voor deze uitbestede klussen maakt, komen voor vergoeding door de tegenpartij in aanmerking.
Naast de werkzaamheden die u in en om het huis deed, kan ook worden gedacht aan werkzaamheden die u verrichtte aan uw auto, uw boot of motor. De kosten voor het inhuren van derden om deze werkzaamheden van u over te nemen worden geclaimd bij de tegenpartij.

Verlies verdienvermogen
Het verlies van het vermogen om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Zowel werknemers in loondienst als zelfstandig ondernemers kunnen met dit begrip te maken krijgen.
Om te bepalen hoe hoog de schade wegens verlies arbeidsvermogen is, wordt de situatie van voor het ongeval vergeleken met de situatie na het ongeval. Werknemers in loondienst kunnen in beginsel volstaan met het overleggen van hun salarisstroken jaaropgaven vanaf enige tijd voor het ongeval tot en met heden.

Smartengeld
Smartengeld dient als financiële compensatie voor de geleden en te lijden immateriële schade zoals pijn, de (blijvende) klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval en bijvoorbeeld ontsiering van uw lichaam. Als voorbeeld kunt u hierbij denken aan pijn door een whiplash of aantasting in de persoon (zoals bijv. belediging, inbreuk op privacy, psychische schade). Smartengeld is dus een vergoeding voor het leed dat iemand is aangedaan.

Reiskosten en eventuele kosten voor begeleiding
Het kan zijn dat u door het ongeval vervangend vervoer moet gebruiken. Deze ontstaan wanneer u voor de behandeling van uw letsel naar een arts of therapeut moet. Ook de kosten die ontstaan voor een bezoek aan de bedrijfsarts vallen hier onder. Indien u ten behoeve van uw behandeling moet reizen heeft u recht op reiskostenvergoeding. Dat kan een kilometervergoeding zijn, maar natuurlijk ook de kosten van taxivervoer wanneer u daar gebruik van moet maken. Denk ook aan de reiskosten die gezinsleden maken om bij u op bezoek te komen in het ziekenhuis of de revalidatie-instelling.

Huishoudelijke hulp
Wanneer als gevolg van letsel huishoudelijke taken niet meer kunnen worden verricht dan dienen de kosten die gemaakt om huishoudelijke hulp te laten verrichten betaald te worden door de aansprakelijke partij. Dit kunnen kosten zijn voor werkzaamheden zijn die gedaan worden door
– vrienden/familie
– ingehuurde kracht
– verpleeghulp

Verlies van rechten in de sociale zekerheid
Het komt nogal eens voor dat een slachtoffer na een ongeval in de WW belandt. Een eenmaal gebruikt WW-recht dient weer opgebouwd te worden.

Telefoon- en portokosten
Het ligt voor de hand dat u na het ongeval extra telefoon-, porto- en kopiekosten maakt, vanwege het contact met uw letselschade- Personenschade, medici en andere instanties. Ook deze extra kosten moeten door de tegenpartij worden vergoed.

Ziektekosten
Door een ongeval kan het slachtoffer in het ziekenhuis belanden of zal het slachtoffer verpleging nodig hebben. De kosten hiervan kunnen eveneens verhaald worden op de aansprakelijke partij.

Ontspanning
Er kunnen extra kosten ontstaan wanneer er aanpassingen gedaan moeten worden voor het beoefenen van sport. Hierbij kan gedacht worden aan een rolstoelsport. Ook vallen kosten die ontstaan wanneer er aanpassingen van de tent, slaapgedeelte en dergelijke gedaan moeten worden wanneer gekampeerd wordt op vakantie.

Aanpassingen in de thuissituatie
Wanneer er ernstige beperkingen zijn zullen mogelijk aanpassingen in de woningen moeten plaatsvinden. Deuren zullen verbreed moeten worden vanwege rolstoel of woonruimtes zullen anders ingericht moeten worden. Dergelijke kosten voor aanpassingen kunnen ook verhaald worden.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Dit kan via het contactformulier of telefonisch. Wij staan u graag te woord op 0165 39 13 34.