Een schadeclaim tegen de veroorzaker moet binnen een bepaalde tijd worden aangekaart. Wanneer u uw vordering niet binnen de wettelijke verjaringstermijn bekend maakt bij de tegenpartij, kan u uw vordering niet meer in rechte afdwingen.

Op grond van art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt een absolute verjaringstermijn van 20 jaren bij letselschade en een relatieve verjaringstermijn van vijf jaren na het bekend worden met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. De termijn begint te lopen wanneer de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

De zinsnede bekend worden met de schade moet subjectief worden genomen. Het is aan de aansprakelijke partij die zich op verjaring van de vordering beroept om te bewijzen dat het slachtoffer bekend was met de (letsel)schade.

Art. 3:310 lid 2 BW bepaalt dat vorderingen uit letselschade en overlijdensschade pas verjaren na 30 jaren in het geval van milieuschade en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de zin van art. 6:175 BW.

Art. 3:310 lid 5 BW bepaalt dat in afwijking van de absolute verjaringstermijn van 20 jaren, de relatieve verjaringstermijn van vijf jaren uitl id 1 en de verjaringstermijn van 30 jaren uit lid 2, een vordering uit letselschade dan weloverlijdensschade pas vijf jaren na de dag waarop men bekend werd met de schade en de aansprakelijke partij verjaart.

Wat betekent stuiting?

Het afbreken van een lopende verjaring wordt stuiting genoemd. Meestal wordt een verjaring gestuit doordat de schuldeiser de schuldenaar aanmaant te betalen of de overeenkomst op andere wijze na te komen. Het is raadzaam om in situaties van stuiting juridische hulp in te schakelen.