Verkeersongeval – Verkeersongeluk

Een verkeersongeval gaat niemand in de koude kleren zitten. Als een verkeersongeval bij een slachtoffer letsel veroorzaakt, is de impact nog veel groter. Er komt van alles op het slachtoffer af.

Kwetsbare positie

U heeft niet alleen te maken met medische behandelingen maar ook met uw emotionele verwerking van het verkeersongeval. Ook komt er allerlei administratieve rompslomp op u af zoals het lezen van polissen en het invullen van formulieren. In deze toestand wordt het slachtoffer dan ook nog benaderd door de schade expert van degene die het verkeersongeluk heeft veroorzaakt. Deze komt op voor het belang van de aansprakelijke verzekeraar. Zie onder deze omstandigheden maar eens voor uw eigen belangen op te komen.

Jarenlange ervaring

In het verkeer gelden specifieke regels ten aanzien van de aansprakelijkheid. Wij beschikken over deze specifieke kennis en hebben jarenlange ervaring met het aantonen van aansprakelijkheid op het gebied van een verkeersongeval. Wij staan u juridisch bij tijdens het verhalen van uw letselschadeclaim en nemen u hiermee die zorg uit handen.

Whiplash

Ook een whiplash is vaak een gevolg van een verkeersongeluk. Hiervoor beschikken wij over de nodige ervaring en deskundigheid en laten wij ons bijstaan door onze vaste medisch adviseurs.

Een eerlijke vergoeding

Het is al vervelend genoeg als u letselschade oploopt. Wij willen ons voor u inspannen zodat u zich kunt richten op het herstel van uw gezondheid en weinig zorgen maakt over uw financiële situatie. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor een eerlijke en rechtelijke schadevergoeding.

U kunt ons altijd mailen en bellen op 0800-0815 voor kosteloos advies. Indien u het prettiger vindt, kunt u uw vraag versturen via onze invulformulier Indien nodig kunnen wij u ook thuis bezoeken.

Bedrijfsongeval & Bedrijfsongeluk

U bent het slachtoffer van een bedrijfsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen. Bijna altijd is de werkgever verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van het werk. Het maakt daarbij niet uit of u bij de werkgever in dienst bent, een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt. Bijna alle werkgevers in Nederland zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd. De Letselschadebehandelaar gaat voorzichtig hiermee om en komt op voor uw belangen zonder uw positie op uw werk te schaden.

Aantonen aansprakelijkheid werkgever

De werkgever is aansprakelijk voor de geleden schade als het bedrijfsongeval is veroorzaakt doordat:

 • De werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen en/of instructies heeft gegeven om de werknemers tegen gevaar op de werkvloer te beschermen.
 • De werkgever niet voldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van de veiligheidsmaatregelen en -voorschriften door de werknemer.

Overigens kan het begrip ‘tijdens het werk’ ruim worden opgevat. Ook buiten de werkvloer kan er sprake zijn van een bedrijfsongeluk. Bijvoorbeeld als de werknemer op weg is naar huis of het werk en een verkeersongeluk krijgt. Als dit ongeval een duidelijke relatie heeft tot het werk (denk aan een bedrijfsuitje of het ophalen van een collega), dan kan de werkgever ook aansprakelijk zijn.

Omstandigheden spelen grote rol

Bij het aantonen van de aansprakelijkheid van de werkgever spelen de precieze omstandigheden van het ongeval op het werk een grote rol. In de praktijk leidt dit vaak tot discussies met de verzekeraar van de werkgever. U als slachtoffer komt dan tegenover de letselschaderegelaar van de verzekeraar van uw werkgever te staan.

Werknemer moet letselschade aantonen

Als werknemer moet u bewijzen dat er een direct verband is tussen uw letsel en de uitoefening van uw werk. Ook moet u moet aantonen dat u als gevolg van het bedrijfsongeval schade heeft geleden. Dit zijn vaak lastige kwesties, waarin het aan te raden is direct contact op te nemen met een ervaren letselschadespecialist op het gebied van bedrijfsongevallen.

De Letselschadebehandelaar helpt u bij de vergoeding van uw letselschade

De Letselschadebehandelaar heeft een zeer ruime ervaring op dit gebied. Met uw belang als uitgangspunt neemt De Letselschadebehandelaar contact op met uw werkgever en zijn verzekeraar. Hij zal er alles aan doen om de aansprakelijkheid van uw werkgever voor uw bedrijfsongeval te bewijzen en uw letselschade te verhalen op diens verzekerings-maatschappij. De Letselschadebehandelaar weet hoe lastig deze situaties tussen u en uw werkgever zijn en gaat hier zeer zorgvuldig mee om. Dat is voor u een grote zorg minder.

Een eerlijke vergoeding

Het is al vervelend genoeg als u letselschade oploopt. Wij willen ons voor u inspannen zodat u zich kunt richten op het herstel van uw gezondheid en weinig zorgen maakt over uw financiële situatie. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor een eerlijke en rechtelijke schadevergoeding.

U kunt ons altijd mailen en bellen op 0800-0815 voor kosteloos advies. Indien u het prettiger vindt, kunt u uw vraag versturen via onze invulformulier Indien nodig kunnen wij u ook thuis bezoeken.

Whiplash Letselschade

Whiplash als mechanisme kan worden veroorzaakt door een kop- staartbotsing. Ook zij-aanrijdingen of sportongevallen kunnen whiplash letsel veroorzaken. Bij een whiplashtrauma maken het hoofd en de nek ten opzichte van de romp een heftige slingerbeweging. De nek is niet berekend op de inwerking van de kracht van de botsing.

De nekstructuur bestaat uit 7 wervels, 38 gewrichten en 22 paar spieren. Het complexe systeem van spieren, banden, schijven, tussen-wervelschijven, zenuwstelsel en bloedbanen maakt de nek kwetsbaar voor letsel.

Nekklachten

Dit zijn functiestoornissen van het bewegingsapparaat. De functiestoornis heeft tot gevolg dat de bewegingsmogelijkheid van de nek beperkt is en dat de patiënt last kan hebben van een stijve nek. Ook kan het bewegen van de rug- en nekwervels pijnlijk zijn, omdat deze delen instabiel zijn. De nekklachten worden als zwaarder beoordeeld als er ook verminderde bewegingsvrijheid van de nek bijkomt.

Neurologische stoornissen

Tot de neurologische stoornissen rekent men de vermindering of beperking van de gewrichtsreflexen, zwakte en zintuiglijke tekorten. Hieronder vallen pijnklachten, zoals hoofd- en nekpijn, maar ook spierzwakte in schouders en nek en vreemde gevoelssensaties, zoals tintelingen in de handen. Tot de zintuiglijke tekorten kunnen gerekend worden: overgevoeligheid voor licht en geluid, verandering in smaaksensaties en stoornissen in het evenwichtsorgaan. Veel voorkomende klachten:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Schouderpijn
 • Uitstralingspijn in armen, handen, vingers, benen en voeten
 • Bewegingsbeperking van de nek
 • Duizeligheid en/of onzekere balans bij het lopen
 • Oorsuizen
 • Concentratieproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Vergeetachtigheid – Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Vermoeidheid
 • Depressiviteit, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit
 • Verminderde seksuele belangstelling
 • Slaapstoornissen

Verloop van de klachten/herstelproces

Ongeveer de helft van de whiplashpatiënten is binnen 3 maanden klachtenvrij. Van de andere helft heeft vervolgens meer dan de helft binnen 6 maanden geen klachten meer. Als de patiënt evenwel na een half jaar nog ernstige klachten heeft, dan heeft zich een chronisch ziektebeeld ontwikkeld dat bekend staat als het “postwhiplash syndroom”.

De medische behandeling

Het verdient aanbeveling om aansluitend aan een ongeval waarbij whiplashachtige klachten zich manifesteren direct röntgenfoto’s van de nek te laten maken op een afdeling EHBO van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Vervolgens dient daags daarna contact te worden opgenomen met de huisarts die veelal in eerste aanleg een rustadvies voorschrijft. Mogelijk dat in die fase ook al een halskraag wordt voorgeschreven teneinde de nekspieren enige tijd rust te geven om te herstellen.

Bij aanhoudende whiplashklachten dient de huisarts de behandeling over te dragen aan een fysiotherapeut, voor zover het gaat om bewegingsbeperkingen van de nek en de schouders. Daarbij is het ook wenselijk dat de fysiotherapeut kijkt of de whiplashpatiënt bij diverse activiteiten wel een juiste houding aanneemt. In geval van voortdurende hoofdpijnklachten en snel optredende vermoeidheid, verdient het aanbeveling dat een neuroloog wordt geconsulteerd met het verzoek nadere onderzoeken te laten uitvoeren. Mogelijk dat er sprake is van een hersenbeschadiging als gevolg van het whiplashletsel.

Mocht er sprake zijn van een ernstige vorm van vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, emotioneel zijn, dan verdient het aanbeveling dat een neuropsycholoog de patiënt aan een grondig onderzoek onderwerpt. Aan de hand van diverse testen die doorgaans een hele dag in beslag nemen, kan de neuropsycholoog onderzoeken in welke mate er sprake is van beschadigingen aan de hersenen.

Indien na verloop van tijd door middel van diverse medische behandelingen geen verder resultaat meer wordt bereikt en er sprake blijft van een ernstig klachtenpatroon verdient het aanbeveling dat de patiënt zich onderwerpt aan een multidisciplinaire behandeling onder begeleiding van een revalidatie-arts. In Nederland is er een aantal revalidatieklinieken die een speciaal whiplashprogramma hebben ontwikkeld. Gedurende een periode van een aantal maanden wordt bijna dagelijks intensief met de patiënt omgegaan waarbij diverse disciplines aan de orde zijn zoals fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, sport, etc. Eén en ander onder supervisie van een revalidatie-arts respectievelijk neuroloog en/of neuropsycholoog.

Doelstelling van een dergelijke training is niet direct dat de blijvende klachten zullen verdwijnen dan wel dat de patiënt gegeven de fysieke en psychische conditie leert om te gaan met zijn of haar klachtenpatroon.

Een eerlijke vergoeding

Het is al vervelend genoeg als u letselschade oploopt. Wij willen ons voor u inspannen zodat u zich kunt richten op het herstel van uw gezondheid en weinig zorgen maakt over uw financiële situatie. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor een eerlijke en rechtelijke schadevergoeding.

U kunt ons altijd mailen en bellen op 0800-0815 voor kosteloos advies. Indien u het prettiger vindt, kunt u uw vraag versturen via onze invulformulier Indien nodig kunnen wij u ook thuis bezoeken.

Overige Letselschade

Veruit de meeste gevallen van letselschade ontstaan bij een verkeersongeval of bij een bedrijfsongeval. Letselschade kan echter ook door andere omstandigheden worden veroorzaakt. Denk aan letsel opgelopen in het openbaar vervoer of bij een sport- en spelsituatie of letsel door gebrekkige opstallen of een fout van een ander. Ook al komen deze gevallen minder vaak voor, ze zijn zeker niet minder belangrijk. 

Letselschade openbaar vervoer (tram, bus, metro, trein)

Hierbij gaat het niet om een aanrijding met een tram, bus, metro of trein. Dan is immers sprake van een verkeersongeval. Van letselschade openbaar vervoer is sprake als gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer en daardoor letsel ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een val doordat de chauffeur of machinist plotseling remt.

In dergelijke gevallen is het mogelijk de letselschade te verhalen. De vervoersmaatschappij moet zorgen voor een veilige reis. Loopt u letsel op, dan kunt u of de bestuurder of de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen.

Letselschade gebrekkige opstallen

Een opstal is een gebouw of een weg. Van letsel  door gebrekkige opstallen is bijvoorbeeld sprake als u struikelt over een losliggende stoeptegel, als u met uw fiets ten val komt doordat een groot gat in de weg zit, maar ook als u geraakt wordt door een vallende dakpan.

Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar van de gebrekkige aansprakelijk is op grond van risico-aansprakelijk. Dat betekent dat de eigenaar óók aansprakelijk is als hij geen schuld had aan het letsel. Voldoende is dat de opstal gebrekkig was en daardoor letselschade ontstond.

De eigenaar van de opstal kan een gemeente, provincie of het Rijk zijn (bij bijvoorbeeld openbare wegen, maar ook een particulier of een bedrijf (zoals bij een afgewaaide dakpan van een woonhuis of van een bedrijfsgebouw).

Letselschade door fout ander

Eigenlijk zal bij de meeste gevallen van letselschade sprake zijn van een ‘fout’ van een ander. Bij een verkeersongeval verleende de ander bijvoorbeeld geen voorrang. De categorie ‘letselschade door fout ander’ is dus erg breed en overlapt andere categorieën. Toch is een aparte vermelding nuttig. In veel gevallen weet het slachtoffer niet dat zijn letselschade verhaalbaar is.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende gevallen: iemand trekt een deur dicht waardoor jouw vingers klem komen te zitten, je glijdt uit op de natte vloer van de buurman of je valt van de trap doordat je vriend de bank die jullie samen omhoog tilden plotseling loslaat. Meestal vinden deze ongevallen plaats in de privésfeer, dus in en om het huis.

Letselschade bij sport en spel

Van een sport- en spelsituatie is sprake tijdens een wedstrijdje voetbal, een hockeytraining, of tikkertje op het schoolplein. De kans op lichamelijk letsel is bij deze situaties erg groot: een stick tegen het hoofd, een sliding op het lichaam in plaats van op de bal of een te harde duw. Doordat de kans op letsel tijdens sport en spel groter is dan bij ‘normale’ situaties, zal de ander niet snel aansprakelijk zijn. Door deel te nemen aan bepaalde sport of spel accepteer je het verhoogde risico op letsel. Je zal slechts je letselschade kunnen verhalen als het letsel is ontstaan door een actie die buiten de normale lijn van het spel ligt. Dit is een vaag begrip. Er zal per geval gekeken moeten worden naar alle omstandigheden.

Een eerlijke vergoeding

Het is al vervelend genoeg als u letselschade oploopt. Wij willen ons voor u inspannen zodat u zich kunt richten op het herstel van uw gezondheid en weinig zorgen maakt over uw financiële situatie. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor een eerlijke en rechtelijke schadevergoeding.

U kunt ons altijd mailen en bellen op 0800-0815 voor kosteloos advies. Indien u het prettiger vindt, kunt u uw vraag versturen via onze invulformulier Indien nodig kunnen wij u ook thuis bezoeken.

Letselschade bij sport en spel

Wanneer u een blessure of verwondingen heeft opgelopen door een sport- of spelsituatie, dan heeft u in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. De letselschadespecialisten van RANDSTAD Letselschade informeren u graag over uw rechten.

U kunt ons gratis bereiken door te bellen naar 088 808 78 78. Wij zijn elke dag tot 22:00 telefonisch bereikbaar. U kunt ook ons contactformulier invullen of langs komen op ons gratis inloopspreekuur.

Waarom RANDSTAD Letselschade?

 • Gratis rechtshulp van betrokken letselschadespecialisten
 • Landelijk juridische dienstverlening
 • Gratis second opinion

Vragen?
Hiervoor las u een greep uit de zaken die een rol spelen rondom het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Heeft u letselschade opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk in het verkeer of op het werk en heeft u vragen over uw recht op smartengeld? Neemt u dan gerust eens contact op met ons kantoor. De juristen van Randstad Personenschade – Letselschade lichten u graag voor.

Letselschade door dieren

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een dier, dan kunt u uw geleden schade vrijwel altijd verhalen op de aansprakelijke partij. In veel gevallen is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor het letsel dat een dier aanricht. Heeft het dier geen eigenaar? Dan zijn er vaak andere partijen die aansprakelijk gesteld kunnen worden voor uw geleden schade.

Letselschadebureau RANDSTAD Letselschade helpt u graag bij het claimen van letselschade. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u als slachtoffer recht op heeft. Wilt u direct uw zaak met een van onze letselschadespecialisten bespreken? Neem dan contact met ons op, u kunt ons dagelijks tot 22:00 telefonisch bereiken op het telefoonnummer 088 808 78 78. U kunt ook contact opnemen middels het contactformulier.

 • Gratis rechtshulp bij het claimen van letselschade;
 • Betrokken en ervaren letselschadespecialisten;
 • Keurmerk Letselschade;
 • Gratis second opinion van uw dossier

Letselschade in het buitenland

Indien u op vakantie letselschade opgelopen heeft, is het belangrijk om te weten hoe u een letselschadevergoeding kunt krijgen. Bij letselschade in het buitenland denken slachtoffers niet direct aan een Nederlands letselschadebureau als belangenbehartiger, toch kan dit wel. Op deze pagina leest u hoe Randstad Letselschade u kan bijstaan nadat u letselschade in het buitenland opgelopen heeft.

Vragen?
Hiervoor las u een greep uit de zaken die een rol spelen rondom het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Heeft u letselschade opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk in het verkeer of op het werk en heeft u vragen over uw recht op smartengeld? Neemt u dan gerust eens contact op met ons kantoor. De juristen van Randstad Personenschade – Letselschade lichten u graag voor.