Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

1. RANDSTAD Letselschade – Personenschade (RANDSTAD): een Besloten Vennootschap met als doel het behartigen van de belangen van letselschade slachtoffers in de meest ruime zin, verder genoemd opdrachtnemer 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- en/of rechtspersoon van wie RANDSTAD Letselschade – Personenschade een opdracht heeft aanvaard of met wie RANDSTAD Letselschade – Personenschade op welke wijze dan ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken en aanvaarden van een opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de opdrachtnemer verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op de onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen. 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3. Overeenkomst
1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door de opdrachtnemer. Op de opdracht is de regeling in Boek 7, titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken. 2. Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt opgesteld en ondertekend. 3. Bij onduidelijkheden over de opdracht prevaleert de tekst van die overeenkomst en daarna die van deze voorwaarden, boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. 4. Zonodig in afwijking van artikel 7:404 BW bepaalt de opdrachtnemer wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.

Artikel 4. Opdrachten
1. Onder ‘opdracht’ wordt in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: het vaststellen en/of onderzoeken van, het rapporteren over, het adviseren en bemiddelen bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn. 2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, dan wordt deze in de opdrachtbevestiging of overeenkomst nader omschreven. 3. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever of de door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke- of rechtspersonen. Anderen kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen rapporten, brieven, berekeningen en andere voor de zaak relevante informatie niet worden geopenbaard, tenzij de opdrachtnemer, gelet op de aard van de opdracht, geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. 4. RANDSTAD is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van de opdracht vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. De opdrachtnemer is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht. 5. De opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij de opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen document.

Artikel 5. Verplichtingen van RANDSTAD Letselschade – Personenschade
1. RANDSTAD vervult de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en neemt daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. 2. De door de opdrachtnemer ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het aanvaarden van de opdracht aanvaardt de opdrachtnemer de uit de Gedragscode Behandeling Letselschade voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 6. Deskundigen
Indien nodig staat het de opdrachtnemer vrij, maar niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Uitwisseling en opslag van gegevens
1. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen. 2. RANDSTAD staat ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle medische gegevens worden bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

Artikel 8. Einde van de opdracht
1. De opdracht eindigt door volbrenging daarvan. Het staat de opdrachtnemer vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval doet de opdrachtnemer – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag van haar bevindingen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld. 2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt, (ii) indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (iii) indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iv) indien de opdrachtnemer op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens RANDSTAD niet zal nakomen. Dit alles tenzij de kosten door een verzekeringsmaatschappij of aansprakelijke partij zijn gegarandeerd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval
1. RANDSTAD verklaart een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten tegen een verzekerd bedrag en tegen condities die in de branche van RANDSTAD niet ongebruikelijk zijn. 2. Iedere (buiten)contractuele aansprakelijkheid van RANDSTAD is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigens risico van RANDSTAD volgens de polis. 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheid-verzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van RANDSTAD beperkt tot het bedrag dat door RANDSTAD in verband met de betreffende overeenkomst in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 40.000,–. 4. RANDSTAD is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden. 5. Schadeclaims dienen door opdrachtgever onverwijld schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 6. Ieder recht op vergoeding van schade vervalt 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan althans 1 jaar nadat opdrachtgever bekend is geraakt met het schadeveroorzakende feit, tenzij opdrachtgever voordien RANDSTAD schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld

Artikel 10. Facturering en betaling
1. RANDSTAD factureert het aan haar verschuldigde honorarium en de gemaakte kosten aan de opdrachtgever. De nota’s, ook tussentijdse en/of nota’s ter doorberekening van door RANDSTAD in het kader van de opdracht gemaakte kosten van derden, dienen binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien in de met de opdrachtgever op schrift gestelde overeenkomst anders is bepaald, gelden die bepalingen. 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening of op andere door de opdrachtnemer aan te geven wijze. 5. Indien een factuur of declaratie in het kader van BW 6:96 verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, dan tracht RANDSTAD deze volledig te verhalen.

Artikel 11. Akte van cessie
Opdrachtgever geeft bij deze last en volmacht aan RANDSTAD Letselschade – Personenschade B.V. de door wederpartij onbetaald gelaten en op opdrachtgever naam gesteld declaraties inzake de buitengerechtelijke kosten rechtsbijstand en alle overige kosten in verband met de behandeling van mijn zaak zoals onder meer de kosten van de medisch adviseur, de kosten voor het opvragen van (medische) informatie en de kosten van deskundigen op deze verzekeraar te verhalen. De aanspraken die opdrachtgever heeft op vergoedingen van de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand draagt ondergetekende over aan RANDSTAD. Middels deze akte van cessie heeft RANDSTAD een rechtstreeks vorderingsrecht van zijn kosten op de aansprakelijke partij/verzekeraar; zo nodig in rechte.

Artikel 12.
1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden RANDSTAD Letselschade – Personenschade BV

KLACHTENREGELING

Klachten en geschillenregeling
Een schaderegeling procedure kent vele obstakels. De te volgen weg is doorgaans slecht geplaveid, kronkelig en soms ook langdurig. Schadeloosstellingen komen vaak, maar gelukkig niet altijd, moeizaam tot stand. In feite ontleent ons kantoor daaraan het bestaansrecht. Wij staan er niettemin garant voor dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Daaronder verstaan wij ook het verschaffen van duidelijkheid. Dat is immers onze taak. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening

Interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening zullen wij trachten om in overleg met u tot een oplossing te komen. Wij adviseren u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw dossier. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Leidt dat niet tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de directie. Daarin geeft u dan aan waaruit uw klacht bestaat en welke oplossing u wenselijk acht. De directie bevestigt uw klacht na ontvangst, bestudeert het dossier en overlegt zonodig met de behandelaar van het dossier. Daarna volgt een inhoudelijke reactie.

Het in behandeling nemen en afhandelen van een klacht heeft een hoge prioriteit. Wij verplichten ons om daarop terstond, maar uiterlijk binnen 14 dagen te reageren.